For nye lån gjelder nye renter fra 27. mars og for eksisterende lån fra 2. april.

Innskuddsrentene vil også bli redusert.

Oppdatert prisliste for utlån og innskudd vil bli tilgjengelig på våre hjemmesider så snart som mulig

I den situasjonen både privat- og næringslivskunder nå er i, har vi stort fokus på å bistå våre kunder på best mulig måte. Mange kunder innvilges avdragsfrihet uten kostnader og vi oppfordrer både person- og næringslivskunder om å ta kontakt med banken hvis man er berørt av permitteringer eller inntektsbortfall.

Hvis nødvendig vil banken også kunne forskuttere utbetaling av dagpenger fra NAV

Vi ønsker, og oppfordrer til en tett dialog med våre næringslivskunder. Vi opplever at det arbeides for fullt i næringslivet for på en best mulig måte tilpasse seg situasjonen. Det er viktig at man tilpasser kostnader best mulig samt vurderer alternative driftsmåter. Vi opplever at mange kunder gjør gode tiltak for å redusere de negative konsekvensene mest mulig.

Så snart de endelige retningslinjene for bruken av den statlige garantiordningen foreligger, er vi klare til å benytte den ut mot våre kunder.

Frivilligheten er også er også tungt rammet i denne situasjonen og som en del av vår tiltakspakke så langt, har vi også besluttet økonomiske lettelser for lag og foreninger som har låneforpliktelser.

Skagerrak Sparebank ønsker å skape trygghet for økonomien til lag og foreninger.

Koronaviruset skaper store utfordringer for store deler av samfunnet vårt om dagen. Dette gjelder ikke minst innenfor frivilligheten som utgjør en viktig del av våre lokalsamfunn. Mange lag og foreninger, særlig idrettslag arbeider kontinuerlig med å investere i stadig bedre tilbud. Det betyr at lag og foreninger har tatt opp lån for å kunne gjennomføre slike investeringer.

For å skape trygghet for drift og planlegging for ordinær aktivitet hos disse også når vi er tilbake i en normalisert situasjon ser Skagerrak Sparebank det som viktig i å bidra til færrest mulig negative konsekvenser.

Vi har derfor besluttet å gi tilbud om inntil 3 mnd. avdragsfrihet og rentefritak for samarbeidende lag og foreninger som har en låneforpliktelse mot banken. Dette representerer både en betydelig likviditetslettelse i en vanskelig situasjon men også et økonomisk bidrag gjennom fritak av renter.

Dette representerer betydelige lettelser for våre samarbeidende lag og foreninger som har løpende låneforpliktelser.

For oss som lokalbank er det viktig å legge til rette for økonomisk trygghet, og ikke minst bidra til at motivasjonen opprettholdes hos alle de frivillige som hver dag bruker av sin fritid.