Det vises til børsmelding av 22. mars 2019 vedrørende en mulig emisjon i Skagerrak Sparebank.

Styret i Skagerrak Sparebank besluttet i møte den 25. april 2019 å foreslå for representantskapet at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert offentlig emisjon ved utstedelse av minimum 467 289 og maksimum 719 626 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 107 ("Emisjonen"). Brutto emisjonsproveny for Emisjonen er følgelig i størrelsesordenen NOK 50,0 millioner - NOK 77 millioner.

Det er etablert et garantikonsortium bestående av både eksisterende egenkapitalbeviseiere og nye investorer som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 50 000 000,-.

Emisjonen er foreslått gjennomført som en offentlig emisjon, og eksisterende egenkapitalbeviseiers fortrinnsrett vil dermed bli fraveket. Dette blant annet for å åpne for at også nye investorer kan tegne seg i Emisjonen og bli eiere i banken - Skagerrak Sparebank åpnet nytt avdelingskontor i Arendal i 2018, hvilket har medført at banken har fått et større geografisk markedsområde og økt antall kunder fra hele regionen.

Styret har i tillegg foreslått å gjennomføre en rettet emisjon mot fast ansatte i Skagerrak Sparebank med brutto emisjonsproveny på inntil NOK 3 millioner ved en utstedelse av inntil 29 702 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 101 ("Ansatteemisjonen").

Det vil bli utarbeidet og offentliggjort et prospekt for Emisjonen og Ansatteemisjonen som skal godkjennes av Finanstilsynet før oppstart av tegningsperioden, som er planlagt å løpe fra 3. juni 2019 kl 09.00 til 14. juni 2019 kl 16.30.

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens representantskap på eller omkring 9. mai 2019. Gjennomføring av Emisjonen og Ansatteemisjonen er blant annet betinget av (i) nødvendige vedtak i representantskapet, (ii) tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre kapitalforhøyelsen og (iii) at prospektet for Emisjonen og Ansatteemisjonen godkjennes av Finanstilsynet.

Skagerrak Sparebank har engasjert Swedbank Norge som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Kontaktpersoner:

Adm. Banksjef Jan Kleppe, telefon 915 38 610 og e-post: jk@skagerraksparebank.no

Finans- og økonomisjef Inge Glittum, telefon 930 12 210 og e-post ig@skagerraksparebank.no

 

25. april 2019